Alle termen op een rij in het Regas woordenboek

Welzijn

Welzijnszorg is een maatschappelijke sector die zich richt op personen of groepen die omwille van een of ander probleem niet ten volle kunnen participeren aan het maatschappelijk leven.

Wijkteam

Wijkteams zijn multidisciplinaire teams, samengesteld uit professionals afkomstig van verschillende organisaties en disciplines. Zij werken samen in een wijkteam om een integrale aanpak te realiseren en over de schotten...

Wlz

Het kabinet heeft per 1 januari 2015 de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) ingevoerd. De Wlz neemt de plaats in van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

WMO

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking ondersteuning kunnen krijgen. Gemeenten voeren de Wmo uit en zijn vrij in de manier waarop ze dat doen.

Workflow management

Workflow management beoogt te regelen dat de juiste informatie, volgens de regels van het bedrijf van de ene afdeling naar de andere afdeling komt. De bedrijfsprocessen zijn vastgelegd zodat de processen in de juiste...