Alle termen op een rij in het Regas woordenboek

AMW

Afkorting voor Algemeen Maatschappelijk Werk.

BergOp

BergOp is een webbased programma voor routine outcome monitoring en praktijk gestuurd effectonderzoek in jeugdzorg en onderwijs ontwikkeld door Praktikon. Inmiddels gebruiken tal van instellingen BergOp om zicht te...

BWM

Afkorting voor Bedrijfsmaatschappelijk Werk.

CJG

Afkorting voor Centrum voor Jeugd en Gezin. Het Centrum voor Jeugd en Gezin is er voor alle ouders en opvoeders die vragen hebben over de opvoeding, het opgroeien of de gezondheid van hun kind.

CORV

CORV staat voor Collectieve Opdracht Routeervoorziening. Met CORV wordt de formele berichtenstroom tussen het justitiedomein en het gemeentelijk domein, in de justitiële jeugdketen, gedigitaliseerd en geüniformeerd....

DBC

De DBC (diagnose behandel combinatie) is een code in de gezondheidszorg die het geheel van een geleverd zorgproduct omschrijft. Een DBC is dus een weergave van alle activiteiten en verrichtingen die een cliënt doorloopt...

Decentralisatie

Decentralisatie betekent letterlijk 'ont-centraliseren'. Binnen het Sociaal Domein betekent de decentralisatie dat de gemeenten vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk zijn geworden voor hun inwonende burgers wat betreft...

Definitie Online hulpverlening

Online hulp is een vorm van hulpverlening waarbij een cliënt via internet informatie, advies of ondersteuning krijgt. De hulp die via interactieve technieken wordt gegeven bestaat uit preventie, behandeling of (na)zorg....

Eigen Kracht

Eigen kracht is het vermogen van individuen om het leven optimaal vorm te geven en problemen op te lossen of draaglijk te maken. Professionals kunnen de eigen kracht van ouders en verzorgers in de opvoeding van hun...

GBA-V

GBA-V staat voor GBA Verstrekkingsvoorziening en is de centrale component in het BRP-stelstel. Alle gegevens uit de gemeentelijke basisregistraties zijn ondergebracht in één centrale, landelijke database: GBA-V.

Herstelwerk (krachtwerk)

Herstelwerk is een op kracht gerichte, herstel ondersteunende methodiek om kwetsbare mensen te ondersteunen bij het volwaardig mee doen in de samenleving. Inzet is het verhogen van de zelfredzaamheid en het verbeteren...

iJW

Ter ondersteuning heeft Zorginstituut Nederland samen met gemeenten en zorgaanbieders iJw ontwikkeld: een standaard voor informatie-uitwisseling.

Jongerenwerk

Jongerenwerk speelt een belangrijke rol bij het bereiken van (kwetsbare) jongens en meiden en bij het begeleiden bij talentontwikkeling. Daarnaast ook bij participatie in hun vrije tijd, in onderwijs, op de arbeidsmarkt...

Mantelzorg

Mantelzorg is de zorg voor chronisch zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden door naasten: familieleden, vrienden, kennissen en buren. Kenmerkend is de reeds bestaande persoonlijke band tussen de mantelzorger en zijn...

MD

Afkorting voor Maatschappelijke Dienstverlening.

Opbouwwerk (samenlevingsopbouw)

Opbouwwerk richt zich op het verbeteren van de woon- en leefomstandigheden van buurt- en wijkbewoners door onder meer de invloed van deze bewoners te vergroten om dit te bewerkstelligen. 

Pleegzorg

Pleegzorg is een vorm van jeugdhulp voor kinderen tot 18 jaar die tijdelijk of blijvend niet meer thuis kunnen wonen. Pleegzorg wordt geboden aan kinderen die vaak een moeilijke periode achter de rug hebben....

SaaS

Software as a Service, vaak afgekort als SaaS, ook wel eens Software on Demand genoemd, is software die als een online dienst wordt aangeboden. De klant hoeft de software niet aan te schaffen. De SaaS-aanbieder zorgt...

SMW

Afkorting voor Schoolmaatschappelijk Werk.

Sociaal cultureel werk

ln het sociaal cultureel werk begeleid je de organisatie van activiteiten voor allerlei mensen in wijken, buurten of dorpen die een zwakke sociale of financiële positie hebben in de samenleving. Bijvoorbeeld jongeren,...

Sociale raadslieden

Sociaal raadslieden zijn sociaal-juridische dienstverleners die in een groot aantal Nederlandse gemeenten kosteloos hun diensten aanbieden.

Vecozo

VECOZO is het communicatiepunt voor ketenpartijen in de zorg die hun administratieve processen willen stroomlijnen en optimaliseren. Binnen het administratieve zorgdomein faciliteert VECOZO een digitale omgeving waarin...

Verwijsindex Risicojongeren (VIR)

De Verwijsindex brengt meldingen van hulpverleners, zowel binnen gemeenten als over gemeentegrenzen heen, bij elkaar en informeert hulpverleners onderling over hun betrokkenheid bij jongeren. Betrokken professionals...

Wijkteam

Wijkteams zijn multidisciplinaire teams, samengesteld uit professionals afkomstig van verschillende organisaties en disciplines. Zij werken samen in een wijkteam om een integrale aanpak te realiseren en over de schotten...

Zelfredzaamheid

Zelfredzaamheid is het vermogen van iemand om voor zichzelf te zorgen. Men kan eigen problemen oplossen en gaat zelfstandig door het leven, ofwel weet zichzelf te redden.