REGAS Nieuwsbrief AWBZ juni 2012

4 min read - published on juni 29, 2012

Aanlevering CAK

Voor de 'eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf' zijn we aan het onderzoeken op welke manier er een koppeling ontwikkeld kan worden voor de aanlevering aan het CAK. We streven naar het aanleveren van gegevens via een koppeling vanuit zowel de AWBZ als de WMO. Zodra er meer bekend is, laten we dit weten in deze nieuwsbrief.

Scheiden van wonen en zorg

Het scheiden van wonen en zorg staat al meerdere jaren op de politieke agenda. De invoering van deze maatregel heeft grote gevolgen voor zowel woningcorporaties als zorgorganisaties.
Het meest recente voorstel wordt zelfs sneller ingevoerd en gaat verder dan initieel verwacht. Het houdt in dat zorgorganisaties vanaf volgend jaar geen ‘lichte’ intramurale zorg meer dienen te leveren aan nieuwe cliënten. De zorgorganisatie ontvangt voor deze cliënten dan ook geen huisvestingsvergoeding meer vanuit de AWBZ. Cliënten worden voortaan in de eigen omgeving geholpen of zij betalen in een verzorgingshuis zelf de huur. Feitelijk wordt hiermee het scheiden van wonen en zorg versneld ingevoerd. Dit moet leiden tot meer variatie in aanbod, meer keuzevrijheid en -natuurlijk- tot kostenbeheersing.
Bron: www.quintis.nl

Decentralisatie Begeleiding per 2013 gaat niet door

De decentralisatie van AWBZ-begeleiding naar gemeenten, via de WMO, per 1 januari 2013 is van de baan. “Enkele geplande maatregelen voor de langdurige zorg worden met dit akkoord niet meer doorgevoerd of aangepast. Dit geldt voor de overheveling van de functie begeleiding naar de gemeenten vanaf 2013. De maatregel ‘beperken doelgroep AWBZ’ (IQ-maatregel) die een structurele besparing van 250 mln. moest realiseren, wordt ingetrokken. Tenslotte wordt de pgb maatregel met ingang van 2013 verzacht. Hiervoor is structureel 150 mln. beschikbaar.” Bron: www.vng.nl

Uitvoering AWBZ door Zorgverzekeraars (UAZ)

In eerste instantie zouden de zorgverzekeraars per 1 januari 2013 de AWBZ voor eigen verzekerden gaan uitvoeren. Het wetsvoorstel hiertoe stelt dat de zorgkantoren worden opgeheven en zorgverzekeraars direct verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de AWBZ. Zorgverzekeraars worden hiermee dus aanspreekpunt voor zowel cliënten als zorgaanbieders als het gaat om zorg op grond van de Zorgverzekeringswet en AWBZ. Er is echter besloten dat dit voorstel voor 2013 niet meer haalbaar is. Mocht het plan alsnog doorslag vinden, zal dit op z'n vroegst per 1 januari 2014 zijn.
Bron: www.cvz.nl