Nieuwsbrief AWBZ februari

12 min read - published on februari 21, 2013

In de AWBZ nieuwsbrieven besteden we aandacht aan actuele onderwerpen omtrent de software, maar ook rond de regelgeving. Heeft u collega’s die deze nieuwsbrief ook graag zouden ontvangen? Stuur dan een e-mail naar cynthia@regas.nl.

 

AW33 uit 2012 opnieuw aanvragen bij het zorgkantoor

Met ingang van 1 januari jl is de AZR 3.1 van start gegaan. Al het berichtenverkeer met het zorgkantoor vindt nu plaats via deze standaard. Mocht het onverhoopt zo zijn dat u nog indicaties (AW33) moet verwerken uit 2012, adviseren wij u contact op te nemen met het zorgkantoor en hun het verzoek te doen een nieuwe AW33 conform de AZR 3.1 toe te sturen. Deze kunt u dan regulier verwerken via REGAS en de EISuite. Het is helaas niet meer mogelijk om de indicatie conform de standaard uit 2012 via de AZR 3.1 te verwerken.

 

Aanleveren gegevens CAK via REGAS

Zoals u wellicht weet, zijn wij bezig de aanlevering aan het CAK vanuit REGAS te ondersteunen. Een aantal zorgaanbieders heeft reeds aangegeven hiervan gebruik te willen maken. Wat betekent dit voor de inrichting in REGAS en gebruik van de EISuite? Op het Klantenportaal staat een overzicht van de formulieren.

Op dit moment is de CAK oplossing in testfase. We doorlopen dit in samenwerking met een zorgaanbieder. Helaas is het niet gelukt om de oplossing voor de eerste termijn van aanlevering in productie aan te kunnen bieden. We streven ernaar dit wel te realiseren voor de tweede termijn. Wilt u meer weten over deze oplossing, of deze ook af gaan nemen, kunt u contact opnemen met Marcel Prinsen via marcel@regas.nl.

 

Indicatievrije declaraties

Conform landelijk beleid is het per 1 juli 2013 verplicht om eventuele indicatievrije prestaties te declareren middels de AW319. Op 1 januari jl. is hiervoor in een aantal zorgkantoorregio’s een “pilot indicatievrij declareren” gestart. In deze pilotperiode wordt getoetst of indicatievrije prestaties ook via declaratieverkeer te ontvangen zijn. Het achterliggende doel is de afschaffing van de productiemonitor te bespoedigen.

De indicatievrije declaraties komen voor wanneer Bureau jeugdzorg (BJz) een indicatie aan de zorgaanbieder afgeeft. Deze indicaties maken (nog) geen onderdeel uit van de AZR ketenuitwisseling, maar moeten wel gedeclareerd kunnen worden. Hier hebben wij een pragmatische oplossing voor gecreëerd. Het declareren van deze indicatievrije prestaties vereist de verwerking van declaraties van onbekende in het AZR declaratiesysteem van deze zorgkantoren. Er is tenslotte geen indicatie aanwezig.

REGAS ondersteunt het declareren van indicatievrije prestaties nog niet. Hiervoor moeten wij de software aanpassen. De update hiervoor staat gepland op 1 april 2013, waarin eveneens de update is van de AZR 3.1.1 wordt meegenomen.

Meer informatie over de indicatievrije prestaties, wat deze zijn en hoe u deze kunt verwerken leest u op ons Klantenportaal.

 

Controle op verzekeringsrecht

Steeds meer zorg zal van de AWBZ worden overgeheveld naar de zorgverzekeraars. Een administratief gevolg hiervan is dat de verzekerings- gegevens volledig en up to date moeten zijn en er een controle op verzekerings- recht (COV) moet worden uitgevoerd.

Via de website van VECOZO kunt u deze check handmatig uitvoeren. Echter is het wenselijk dat dit direct vanuit REGAS mogelijk zou zijn, zoals u reeds gewend bent met de BSN validatie. Op dit moment zijn wij de mogelijkheden hiervan aan het onderzoeken.

Via de nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.

 

Experiment Regelarme Instellingen (ERAI)

In januari 2013 zijn experimenten begonnen om de AWBZ regelarmer te maken. Soms zijn hiervoor aparte prestatiecodes aangevraagd, omdat het over nieuwe prestaties gaat. Al deze prestaties zijn te herkennen aan de R. Zo is er bijvoorbeeld de prestatie Buurtzorg R002. De zorgaanbieder kan alleen één van deze prestaties declareren als daarover afspraken zijn gemaakt met het zorgkantoor. Al deze prestaties hebben een einddatum in de toekomst meegekregen, omdat de experimenten afwijken van de reguliere wet- en regelgeving. Als in 2013 blijkt dat de termijn verlengd moet worden, dan wordt dat in de uitlevering van 2014, in het vierde kwartaal 2013 meegenomen. Voor dit experiment is de codelijst ‘soort indicatie’ met de optie ERAI indicatie uitgebreid.

 

AZR 3.1.1

Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) hanteert een nieuw releasebeleid. Jaarlijks wordt op 1 januari een nieuwe release uitgerold. Daarnaast gaat CVZ werken met revisiereleases. Deze bevatten kleine aanpassingen en verbeteringen. De data voor deze releases zijn 1 april, 1 juli, en 1 oktober. De eerste revisierelease dient zich aan per 1 april aanstaande en wel AZR 3.1.1.

Welke wijzigingen kunt u verwachten voor de eerste revisierelease AZR 3.1.1 op 1 april aanstaand?

  • Enkele onjuist- en onduidelijkheden in de specificaties zijn hersteld. Er zijn enkele regels opgenomen in verband met de Experimenten Regelarme Instellingen (ERAI) van het ministerie van VWS.
  • Een aantal technische regels zijn nieuw of aangepast.
  • De codetabel ‘soort indicatie’ is uitgebreid met de optie ‘ERAI indicatie’.
  • Met een AAT mag een MUT 19 meegestuurd worden. Als er een andere klasse geleverd wordt dan toegewezen, mag de leveringsstatus niet ‘in zorg’ zijn. De opslag moet meegenomen worden in de beoordeling. Als de klasse gelijk is, maar de opslag in de MAZ lager is dan die in de toewijzing, dan mag de leveringsstatus niet ‘in zorg’ zijn.

www.zorgregistratie.nl

 

AZR 3.2

Naast de hierboven genoemde revisierelease werkt het CVZ aan release AZR 3.2 die met ingang van 1 januari 2014 wordt geïmplementeerd. De AZR 3.2 moet verder bijdragen aan het vereenvoudigen van de informatie-uitwisseling en sluit aan bij de voorgenomen modernisering van de informatievoorziening in de AWBZ. Wat er in deze release wordt meegenomen wordt later dit jaar bekend gemaakt.

 

Rapportages declaraties AW319

Binnenkort worden er nieuwe rapportages vrijgegeven omtrent AW319 declaraties. De rapportages, welke overzichten geven over prestaties en declaraties binnen een bepaalde periode, zijn op dit moment in testfase bij een tweetal zorgaanbieders. Zodra deze inhoudelijk akkoord bevonden zijn worden ze voor alle EISuite gebruikers uitgerold. Dit gebeurt echt niet binnen de EISuite zelf, maar in het nieuwe zorgporaal (Columbus) van The Beagle Armada.

 

Btw-Identificatienummer

Indien uw organisatie BTW plichtig is met betrekking tot de AWBZ, moet het BTW-identificatienummer ingevuld worden op het tarievenformulier. Indien uw organisatie niet BTW plichtig is, kan dit veld leeggelaten worden. Informeer hiervoor bij het zorgkantoor.

Het kan voorkomen dat u in de EISuite een melding krijgt van een ontbrekend of onjuist BTW-identificatienummer. Een volledig BTW-identificatienummer is opgebouwd uit een landcode en 12 karakters. Het 10e karakter is altijd een B. Bijvoorbeeld NL123456789B52.

Op het Klantenportaal staat een voorbeeld van een BTW-identificatienummer op het tarievenformulier.