Hoe kunnen gemeenten een platform voor burgers bieden?

Verbinding en versterking van de bestaande systemen Het ‘Eindadvies Verkenning Informatievoorziening Sociaal Domein’ van KING spreekt van de noodzaak tot zelfredzaamheid en het gezamenlijk oplossen van lokale problemen. En niet over 5 tot 10 jaar, maar al op 1 januari 2015. Hoe kunnen de gemeenten zich hier op voorbereiden? Op welke wijze kunnen ze een platform leveren aan de burgers, die dit ook nog gaan gebruiken? En hoe gaan we om met de bestaande ICT systemen? Is het op orde krijgen van de informatiehuishouding een utopie of is het toch haalbaar?

De decentralisatie binnen het Sociaal Domein dwingt gemeenten om een nieuwe visie te ontwikkelen op thema’s als de organisatie van de uitvoering en de informatiehuishouding. In onze visie kan dit alleen door een integrale aanpak en vanuit de visie om de burger centraal te zetten.

Onze visie: “verbindt eer ge begint”

De huidige tijdsgeest vraagt om verbinden, flexibel organiseren in netwerken en samenwerken. Ook in het Sociaal Domein is deze verandering zichtbaar. Naast deze transformatie van (samen)werken vindt ook de transitie van taken en verantwoordelijkheden naar de gemeenten plaats, de decentralisaties. Deze transitie vraagt ook om een informatievoorziening die aansluit bij deze nieuwe vorm van samenwerken. De combinatie Regas-THORAX-Creq-KWIZ heeft door haar kennis en ervaring van het Sociaal Domein een oplossing voor het vraagstuk ontwikkeld, die adequaat en daar waar nodig in stappen kan worden geïmplementeerd.

De oplossing: Platform Sociaal Domein

Ons antwoord op het complexe vraagstuk binnen het sociale domein is verbinden. Verbindingen leggen tussen alle participanten levert samenhang op binnen het Sociaal Domein, online en offline. Daarbij draait het om het mogelijk maken van (digitaal) samenwerken in flexibele teams bestaande uit zowel professionals, vrijwilligers, mantelzorgers als cliënten.

Met deze nieuwe manier van samenwerkingen is te realiseren dat: ‡

  • de cliënt daadwerkelijk centraal staat: transparantie in het netwerk rondom de cliënt en echt integraal werken; ‡
  • de zelfredzaamheid van de cliënt versterkt wordt door samenwerking en de cliënt regisseur te laten zijn van het eigen dossier; ‡
  • een slimme inzet van ICT daadwerkelijk bijdraagt aan preventief werken, participatie en zelfverantwoordelijkheid van de cliënt en het samen oplossen van problemen.

Wij bieden één overkoepelende oplossing voor het Sociaal Domein waarbinnen de verschillende professionals organisatie- en domeinoverstijgend kunnen samenwerken en ook boven gemeentelijk. Elke gemeente of combinatie van gemeenten heeft daaraan gekoppeld zijn eigen centrale registratiesysteem/informatiesysteem waar de voor de gemeente noodzakelijke gegevens opgeslagen worden. De privacy van de burger is volledig gewaarborgd.

Uitgangspunten van onze oplossing: ‡

 • een frontoffice voor het Sociaal Domein waarbinnen organisatie (waaronder ook gemeente) en domein overstijgend samenwerken mogelijk is; ‡
 • zoveel mogelijk gebruik maken van centraal opgeslagen data en die via gegevensuitwisseling oproepen wanneer daar om wordt gevraagd, het zogenaamde ‘single storage’ principe;
 • dit verbetert de veiligheid en verminderd de complexiteit; ‡
 • standaard waar mogelijk en op maat waar nodig; ‡ hergebruik en delen van functionaliteiten/toepassingen ten behoeve van kostenbesparing; ‡
 • integratie en uitwisseling van gegevens met externe applicaties als basis; ‡
 • voorbereid op cliëntparticipatie en cliëntregie; ‡
 • één systeem voor monitoring en verantwoording in de keten.

Groeimodel: starten met één wijkteam 

Juist bij het uitvoeren van experimenten en pilots, waarbij op voorhand niet 100% duidelijk kan en zal zijn hoe de uiteindelijke werkwijze zal zijn, vormt een adequate IT ondersteuning vaak een belemmering. Immers, niemand zit te wachten op het doen van investeringen in (maatwerk)ontwikkeling voor een pilot met onzekere uitkomst. 

Door onze flexibel in te richten oplossing centraal te stellen voor de dossiervorming is er geen sprake van een desinvesteringen. U past de ondersteuning gaande de uitvoering van een experiment of pilot op basis van voortschrijdend inzicht. De applicatie zoals die aan het eind van het traject staat, is daarmee meteen toepasbaar voor vervolggebruik.

Toekomst

De eerste periode ligt de focus met name op het overnemen van de taken en verantwoordelijkheden en het faciliteren van een informatievoorziening binnen het Sociaal Domein. En de volgende stap is het realiseren van een burgerportaal om zo ook de burger maximaal te betrekken binnen het sociaal domein. Zelfredzaamheid, cliëntregie, online (zelf) hulpdiensten, lotgenotenhulp, wijk- en buurtsites, communities gericht op specifieke doelgroepen ten behoeve van het uitwisselen van kennis en ervaring.

Regas-THORAX-Creq-KWIZ bieden u daarbij concrete oplossingen die werken en snel en adequaat kunnen worden geïmplementeerd binnen de gemeente en de zorgorganisaties waarmee intensief wordt samengewerkt.

De samenwerking

De samenwerking en beschreven oplossing is tot stand gekomen door een samenwerking van 4 partijen die thuis zijn in het Sociaal Domein. Door deze samenwerking kunnen we de totaaloplossing bieden, waarin elke partner zijn specifieke expertise meebrengt. De samenwerking bestaat uit Regas (oplossing voor online dossiervorming) KWIZ (verantwoording, monitoring), THORAX (cliëntregie, gegevensuitwisseling) en Creq (projectmanagement).

Whitepaper Bindmiddel in het Sociaal Domein

Infographic 'Informatiehuishouding voor de burger'

Meer over de functionaliteit van ons cliëntvolgsysteem.